SUY NGẪM

‘Thưa Bộ trưởng, khâu kém nhất của giáo dục Việt Nam...

"Đoàn tàu" giáo dục đang được kéo bởi một đầu máy cũ kĩ, rệu rã Quản lí giáo dục được coi là "đầu tàu"...